O spolku

Kto sme

Tatranský okrášlovací spolok


je občianske združenie, ktoré si kladie za cieľ ochranu a obnovu Vysokých Tatier. Naším hlavným cieľom je prispieť k pokoju a rozvoju Vysokých Tatier, aby sa v našich veľhorách obyvatelia a návštevníci cítili dobre a pokojne.

Od svojho vzniku všetky naše aktivity a prostriedky smerujú na to, aby sa pokoj a rovnováha ukrytá v srdci hôr transformovala do pokoja a rozvahy obyvateľov a návštevníkov Tatier.

Máš nápad alebo postreh ako zlepšiť Tatry?
Kontaktuj nás!

Naša činnosť

Ochrana

 • starať sa a aktívne sa zaujímať o ochranu jedinečnej tatranskej prírody.
 • ochrana a starostlivosť o flóru a faunu Tatier s kardinálnym záujmom o ochranu tatranských endemitov v spolupráci s inými organizáciami.
 • legitímnych a oprávnených záujmov Tatier návštevníkov a obyvateľov.

Financie

 • zháňanie finančných prostriedkov pre podporu projektov, ktoré sú v súčinnosti s cieľom prispieť na jednej strane k obrode a rastu Tatier a na druhej strane zachovať prirodzenú rovnováhu medzi ochranou jedinečnej prírody a rozvojom Tatier.
 • vytváranie podporných grantov.

Filantropia

 • podpora neziskových projektov zameraných na rozvoj Vysokých a Nízkych Tatier.
 • podpora a rozvoj pôvodnej tatranskej kultúry.
 • podpora a rozvoj kultúry, ktorá prispieva k rozvoji duchovna Tatier.
 • podpora a rozvoj tatranskej komunity.
 • podpora a rozvoj turistiky vo všetkých formách.

História

 • podpora obnovy historických objektov na území Tatier.
 • rekultivácia parkov v horských osadách.
 • snaha o obnovu historických budov na území osád.
 • zachovanie tradícií špecifických pre vysokohorské prostredie Tatier.
 • zhromažďovanie a uchovávanie cenných historických objektov.

Rast odbornosti

 • vytváranie podmienok pre vedu a výskum na území Tatier.
 • spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré súhlasia s našimi cieľmi s cieľom dosiahnuť želaný stav.

Šport

 • podpora a rozvoj športu.
 • podpora budovania nových športovísk, obnova existujúcich.
 • podpora budovania infraštruktúry: bežeckých, turistických, cyklistických trás a pod.

Cestovný ruch

 • podpora a rozvoj budovania infraštruktúry cestovného ruchu.

História spolkov na území vysokých tatier

Tatranský okrášľovací spolok sa cíti byť pokračovateľom Uhorského karpatského spolku s 19. storočia. Ctí si jeho odkaz a máme v záujme pokračovať v ňom.

V 19. storočí prežívali Vysoké Tatry a Spiš svoj zlatý vek turizmu a cestovného ruchu. V tomto období vznikajú a rozvýjajú sa tatranské osady a práve v tomto období na Spiši vzniká prvá turistická organizácia na našom území Uhorský–karpatský spolok.

"Treba však popravde priznať aj zásluhy MKE o rozvoj turistických zariadení a služieb, komunikácií, vedeckých bádaní, ochrany prírody, muzeálnej práce i edičnej aktivity."

Ivan Bohuš

Uhorský Karpatský spolok sa počas svojej histórie zapísal v Tatrách významným kusom práce a dalo by sa povedať, že Tatrám do istej miery vtlačil svoju pečať. Spolok sa zaslúžil okrem iného o vybudovanie a sprístupnenie tatranských dolín, ktoré boli dovtedy vo väčšej miere prístupné len poľovníkom, zlatokom, pastierom, zbojníkom a pytliakom. Spolok sa systematicky zameriaval na vybudovanie prístupových ciest do dolín, cez priechodné sedlá i niektorých vyhliadkových štítov či na budovanie turistických ubytovní v tatranskom prostredí.

Spolok okrem budovania infraštruktúry cestovného ruchu sa staval aj do pozície ochrancu tatranských lesov, keď upozorňoval na necitlivú ťažbu lesov blízko klimatických kúpeľov a v konečnom dôsledku tak prispel k ich vyhláseniu za ochranné lesy. Tento počin významným spôsobom ovplyvnil ďalší rozvoj klimatických kúpeľov.

Spolok sa staral aj o ochranu a bezpečnosť návštevníkov horského prostredia. Spolok školil a zaradzoval jednotlivcov do troch výkonnostných tried prípravnej a samostatnje vodcovskej služby. Spolok vystrojil vodcov rovnošatov, služobními odznakmi a základným výstrojom- batohy, lekárničky, čakani a laná.

Veľmi významným pre spolok bolo založenie Karpatského múzea, dnešné Podtatranské múzeum v Poprade. Múzeum sa nezameriavalo len na prírodné exponáty z horskej oblasti, ale rozsiahlu zbierku tvorili archeologické, kultúrno-historické, etnografické a turistické fondy. "V bohatej odbornej knižnici zameranej na prírodnú kultúru Karpát boli uložené aj mnohé cenné zväzky staršej regionálnej tlače. Múzeum sa stalo strediskom a koordinátorom bádateľskej aktivity, najmä na území Tatier...Autori... mali možnosť publikovať svoje poznatky v objemných, každoročne vydávaných zborníkoch.", Ivan Bohuš.

Toľko k histórii okrášlovacích spolkov v Tatrách. Nie je však na mieste myslieť si, že o rozvoj a skrášlenie Tatier sa zaslúžil len Uhorský karpatský spolok. Naopak. V histórii Tatier poznáme niekoľko samostatných iniciatív, ktoré v konečnom dôsledku prispeli ku skrášleniu Tatier. Môžeme spomenúť napríklad výstavbu parkov v Tatranskej Lomnici či Tatranskej Polianke, výstavba umelého jazierka Dr. Szontagha v Novom Smokovci či úprava tzv. Oltványiho prameňa biskupským tajomníkom a titulárnym prepoštom Pavlom Oltványim a mnoho iných samostatných iniciatív.

Členstvo

Členom spolku sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá zaslala kancelárii TOS osobnú písomnú prihlášku a ktorému Správna rada doručila Rozhodnutie o prijatí za člena združenia.

Osobná písomná prihláška obsahuje meno,priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak nie je pridelené, dátum narodenia). V písomnej prihláške musí tiež osoba, ktorá prihlášku podáva, prehlásiť, že v prípade prijatia za člena združenia bude dodržiavať stanovy združenia a včas a v určenej výške zaplatí členský príspevok, ktorého výšku určuje Valné zhromaždenie. Súčasťou písomnej prihlášky za člena združenia musí tiež byť písomné odporúčanie iného člena združenia o tom, že odporúča prijať uchádzača za člena združenia, pričom toto písomné odporúčanie je povinnou náležitosťou takejto prihlášky.

V zmysle článku X ods. 1 pís. b Valné zhromaždenie na svojom zasdnutí dňa 6.5.2012 rozhodlo o nasledujúcej výške členského príspevku pre rok 2012:

 1. Valné zhromaždenie Tatranského okrášľovacieho spolku ustanovuje výšku členského príspevku pre členov združenia vo výške 5 EUR za každy 1 kalendárny mesiac roku 2012.
 2. Členský príspevok je splatný k 31.12.2012 v penažnej alebo nepeňažnej forme.
 3. Členské v nepeňažnej forme je možné splniť vo forme práce v prospech spolku, pričom jedna hodina práce je ohodnotená sumou 5 EUR; slovom „päť eur". Rozsah a miseto práce musí byť vopred odkonzultované s výkonným riaditeľom.
 4. Členské v peňažnej forme sa považuje za splnené okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet Tatranského okrášľovacieho spolku, v prospech účtu 1200016319/8320.